tisdag 25 april 2017

Varför så många kyrkosamfund?

Varför så många kyrkosamfund...över 44,000 ?
26 juli 2008

FRÅGA: Varför finns det så många olika sorters kyrkosamfund?

SVAR: Det faktum att det finns ett så stort antal av olika samfund, är ett väldigt oturligt problem. Det finns flera faktorer som spelar in, men den vanligaste orsaken att det finns så många samfund är:

De som följde kristendomen, de som följde judendomen och de som följde någon annan av de många olika hedniska religionerna, ingick nu, het plötsligt i samma gemenskap. Även om kyrkan var tillsagd att vara kristen, så var bara en minoritet av medlemmarna faktiska kristna. De flesta av kyrkomedlemmarna tillhörde dagen innan de blivit frälsta, en annan religion, men kallade sig nu för kristna. Doktrinerna från alla dessa olika religioner kombinerades, och resulterade i en kyrka, vars läror var delvis kristna, delvis judiska och delvis hedniska. Detta var ursprunget för katolska kyrkan.

Som man kunde förvänta sig, kunde en kyrka, som är en blandning av många religioner, inte ha en lära som överensstämde med Bibeln, även om den framförde kristna mandat som titel. De som tittade på Bibeln för att bli ledda, fick snabbt reda på att kyrkan inte stämde överens med skrifterna. För att fixa till detta problem, så klargjorde prästerskapet att bara de kunde tolka skrifterna och att kyrkomedlemmarna skulle sluta läsa Bibeln. Bibeln blev fängslad och under medeltiden från ca 500 e.Kr.-1500 e.Kr., så var inte befolkningen tillåten att ha tillgång till en Bibel. Bara prästerskapet kunde se på Guds ord. Och de utgav bara småbitar till massorna, ofta var betydelsen snedvriden til deras egen finansiella eller politiska fördel.

När tiden för reformationen började, så hade i stort sett all Biblisk sanning förlorats eller förvanskats. Till slut runt 1500-1600 e.Kr. så började reformatorerna att ge tillbaka Biblarna till folket. På en gång, så började människorna protestera mot en del av de katolska lärorna och de försökte att återuppbygg de sanna kyrkodoktrinerna, som hade varit försvunna i mer än tusen år. Givetvis var detta väldigt svårt, för de hade blivit stöpta i alla sorters kätteri i århundraden.

Olika grupper hade framgång i varierande grad., genom att de korrigerade en del områden av läran men misslyckas att göra det med andra områden. En del falska läror ändrades till nya annorlunda falska läror. Men trots alla läroändringar som de många samfunden gjorde, så lyckades inte en enda av alla dessa hundratals samfund eller sekter hitta tillbaka till den rena läran som den första församlingen hade haft. Kanske ska jag inte använda ordet ren, eftersom vi kan se i Gal 3 och i 1 Kor 5, att den felande läran började krypa in i en del lokala kyrkor redan i de tidiga dagarna.

Det finns ett citat jag hört många gånger, och jag är inte säker på vem som först sa det; Det enda problemet med protestanterna är att de inte protesterade nog. Därför måste vi vara flitiga med att studera Guds ord, för att veta Hans sanna vilja, hellre än att förlita oss på att få det berättat för oss av något samfund.

Kristi kropp har mestadels kommit ut ur, vad världen ser som, kyrkor eller samfund, som för den största delen håller löften, koder, lagar, traditioner instiftade av människan, som vanligtvis leder iväg från skrifternas sanning, till många falska läror, som de känner måste hållas för att förtjäna sin väg till himlen, men Kristus säger att det inte finns någon annan dörr till himlen än genom honom.

Det finns de som tillber i samfund där de oftast lär ut falsk undervisning. Men om de tror att det sanna budskapet ensamt betalade deras syndaskuld fullt ut, en gång för alltid på korset, och att Han levde och dog för våra synder och uppstod så de kunde bli frälsta. Kristi kropp består av människor som tror på Kristi evangelium och som nu är pånyttfödda skapelser i Kristus, individuella byggnadsblock i Hans andliga tempel.

Guds församling är inte som en stor byggnad eller religiöst samfund som de har gått med i. Det är osynligt för världen och kan ses av andra bara på de andens frukter från Gud som vi uppvisar. En kyrkogrupp och arbete kan inte frälsa oss eller gör oss till kristna. Det är av nåd som du har blivit frälst, genom tro, och det är inte vad du själv gjort; Det är en gåva från Gud, inte resultatet av arbete, så att många kan skryta Ef 2:8-9

http://www.matthewmcgee.org/

Många falska samfund predikar ett annorlunda evangelium än det om Kristus. Detta orsakar delning mellan sanna kristna och falska kristna samfund, församlingar och kyrkor.


EVANGELIET ORSAKAR DELNING!

"Och jag ska göra en delning/åtskillnad mellan mitt folk och ditt folk 2 Mos 8:23”
Även från de väldigt tidiga sidorna i Bibeln finner vi att det är en delning, eller åtskillnad mellan Guds folk och de ofrälsta.

Abraham som litade på Herren som sin frälsare, blev ombedd att avskilja sig själv från sin familj och sin nation 1 Mos 12:1.3. Troende, av dygd och det faktum att de är frälsta och går till himlen, är separerade från de som inte tror, rom är vilse och på väg till helvetet. Även troende som i sin kristna vandring och med sin livsstil, inte avskiljer sig själva, från de icke troende.
2 Kor 6:17 säger:” Därför kom ut ifrån dem och skilj er ifrån dem”

Hur otroligt det än låter så säger Jesus i Bibeln att; budskapet som Han kom med till jorden skulle orsaka splittring. Vi ska inte bli förvånade, därför, för Herren Jesus Kristus har berättat det för oss. Låt oss se på vad Jesus sa i Luk 12:51-53 ”Menar ni att jag har kommit för att skaffa frid på jorden?Nej, säger ja er, fastmer söndring. Ty om fem finns i samma hus, ska de härefter vara söndrade, så att tre står emot två och två emot tre; fadern mot sin son och sonen emot sin fader, modern mot sin dotter och dottern emot sin moder, svärmodern mot sin sonhustru och sonhustrun mot sin svärmoder”

Vart än Jesus gick, så orsakade Hans budskap splittring och förföljelse. I Joh 7:40-43 läser vi; ”Några av folket som hörde dessa ord sa då; Denne är förvisso profeten. Andra sa; Han är Messias. Andra åter sa; Inte kommer väl Messias från Galiléen. Säger inte skriften, att Messias ska komma av Davids säd och från den lilla staden Betlehem, där David bodde?” Så uppstod för hans skull stridiga meningar bland folket.

Vi kan också läsa i Joh 9:16 ”Så fanns bland dem stridiga meningar.” och om igen i Joh 10:19-20 läser vi, ”För dessa ords skull uppstod stridiga meningar ibland judarna. Många av dem sa; Han är besatt av en ond ande och är från sina sinnen. Varför hör ni på honom?”
"Jesus Kristus är den enda vägen till himlen som Han själv säger uttryckligen i Joh 14:6 ”Jag är vägen sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig.”

Evangeliets budskap är en Guds kraft till frälsning berättar Paulus i Romarbrevet 1:16 ”För jag skäms inte för evangeliet, ty det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror, först för juden sen också för greken.”
Evangeliet är som ett tveeggat svärd. För de som tror evangeliet, de kommer bli frälsta. För de som inte tar emot evangeliet, de kommer förloras.
Joh 3:16 säger: ”Ty så älskade Gud världen att Han gav den sin enfödde son, på det att var och en som tror på Honom inte ska förgås utan ha ett evigt liv. ”
För de som tror, kommer få evigt liv, de som förkastar Kristus, de kommer förgås. Så som vi kan se, så orsakar budskapet en splittring. Det splittrar mellan dem son är frälst och de som är förlorade; de som går till himlen och de som går till helvetet; de som har liv, från de som inte har något liv.
I Joh 5:12 står det, ” Han som har Sonen har livet, och Han som inte har Guds Son har inget liv.”

Jesus sa till sina lärjungar, ”Ve till dig när alla människor talar väl om dig! Luk 6:26” Vi borde inte bli förvånade över de blandade reaktionerna om budskapet om liv eller död. Aposteln Paulus säger; ”Ty vi är en Kristi välluktande rökelse inför gud, både bland dem som blir frälsta och bland dem som går förlorade. För de senare är vi en lukt från död till död, för de tidigare är vi en lukt från liv till liv. Vem är nu skicklig härtill? 2 Kor 2:15-16”

Evangeliets budskap inte bara skiljer de förlorade från de räddade, men också ibland, de räddade från de förlorade:

1) Evangeliet delar världen in i två grupper: de räddade och de förlorade.
2) Evangeliet delar också de kristna in i två grupper: de som är trogna i att evangelisera världen, och de som är emot evangelisation.
Som troende har vi fått höra att vi ”skiner som ljus i världen; Håller fram livets ord” Fil 2:15-16

Efter att Mose ledde Israels barn ut ur Egypten, en bild på förlossningen och frälsningen av en nation, så behövde Mose fråga sin förlossade nation; ”Vem är på Herrens sida? Låt honom komma till mig. 2 Mos 32:36” Jag tror att den frågan behöver ställas än idag, av de som känner Herren som deras frälsare. Jesus Kristus har kallat oss at bära Hans budskap till en förlorad och döende värld. Den stora befallningen; ”Gå ni ut i hela världen och predika evangeliet till alla människor Mark 16:15” Många troende vill ha förmånen från korset, men inte korsets kränkning.

För en sån vandel som är värdigt Kristi evangelium, så att jag, vare sig jg kommer och besöker er, eller jag förblir frånvarande, får hör om er, att ni står fasta i en och samma Ande och endräktigt kämpar tillsammans för tron på evangelium utan att i något stycke låta skrämma er av motståndarna. Ty att ni så skickar er, är för dem ett vittnesbörd om att de själv är på väg mot fördärvet, men att ni ska bli frälsta, och detta av Gud. Fil 1:27-28”

Det finns en delning mellan de som predikar ett sant evangelium och de som predika ett falsk, eller förvrängt, perverst evangelium. Den hårfina skillnaden i detta är att det många gånger låter som det sanna evangeliet, fast det inte är det. Testen på ett sant evangelium är nåden. Om budskapet exkluderar nåden eller blandar in arbete med nåden, som ett medel antingen för rättfärdighet eller helgelse, så är det ett annat evangelium, och den som predikar det är under Guds Anathema = förbannelse.

Skriften säger tydligt i Gal 1:8-9 ” Men om vi, eller en ängel från himmelen, kommer och predikar något annat evangelium än det som vi har predikat för er, låt honom bli anklagad. Som vi sagt förut, så säger vi igen. Om någon man predikar något annan evangelium för er än det ni har fått mottaga, låt honom bli anklagad.”

Därför ett budskap som är förvrängt eller snedvridet är förbannat av Gud, och den som predikar ett sånt budskap är förbannad av Gud. De som har undervisats ett falskt evangelium, förföljer oftast de som predikar ett rent evangelium. Aposteln Paulus förklarade detta i Gal 5:11 ”Om så vore mina bröder, att jag själv ännu predikade omskärelse, varför skulle jag då ännu alltjämt lida förföljelse? Då vore ju korsets stötesten röjd ur vägen.” Paulus säger att evangeliets sanna frälsningsbudskap bortkopplat från mänskligt arbete kommer leda till förföljelse, och att blanda arbete med det sanna evangeliet tar bort kränkningen från korset. Därför uppmanas vi i skriften att stå på Herrens sida, och skilja oss från de som förvränger Hans ord och hans budskap.

Är du en troende? Om inte, så lita på Kristus som din fräsare nu, och Han kommer ge dig evigt liv. Som troende, är du på Herrens sida? Om inte så räta in dig med Herren Jesus Kristi dyrbara budskap. Gud kommer välsigna dig för det.

För ett ögonblicks inspiration

för att se bilden öppna origianalsidan!
Koncentrera dig på e fyra punkterna i mitten av bilden i ca 30 sekunder.
Stäng sedan dina ögon och luta ditt huvud bakåt – medans ögonen är stängda. Du kommer se en cirkel av ljus, fortsätt titta på cirkeln.
Vad ser du?
Må du aldrig förlora denna synen i ditt hjärta, själ och ditt sinne, till dess vi återser honom.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar