fredag 21 april 2017

Jorden Guds ägor, vi är bara förvaltare

Innan jag går in på smådetaljer, så vill jag börja med grunden. för som i ett bygge, så måste man börja från grunden.

Den postmoderna människan säger, min sanning är sanning för mig, och din sanning är sanning för dig.

Jag börjar då med Bibeln, i Moseböckerna hittar vi de lagar som Gud ger Israelerna, sitt folk. 
All skrift i Bibeln, är given till människorna från Guds ande, den Helige Ande. För att förstå och tolka denna skrift korrekt, behöver man vara pånyttfödd, och ha fått den Helige Ande, som gåva. har man inte det, så blir det svårt att förstå vad det är man läser.

Jag väljer att här göra jämförelsen med t.ex. ett kontrakt som sätts upp för ett husköp. Om du inte kan det språk som de skriver kontrakten på, då behöver du någon som sitter bredvid och uttyder vad de menar. 
Detta är något jag vet lite om, då vi köpt hus och skrivit under kontrakt, vid två tillfällen. Det språket är för min egen del inte lätt att förstå, så jag har varit glad att jag haft min make med mig, och i synnerhet sista mäklaren var väldigt mån om att förklara vad allting betydde.

Om jag då går tillbaka till Guds lag, Bibelns lag, så väljer jag att jämföra det som skrivits i den, med boken, Svea Rikes Lag. 

Ingen människa vid sina sinnes fulla närvaro, skulle om de kommer inför rätta, få för sig att säga; Så tolkar inte jag vad som står där; Det är inte min sanning; Samhället ser inte likadant ut idag; med mera. Även om vi gjorde det, när vi står inför domaren; så skulle han/hon svara; det spelar ingen roll hur du tolkar det. Det som står där är det som gäller, såvida man inte hittar ett kryphål.

Samma sak är det med Bibeln. Du och jag som de postmoderna människor vi är, kan inte komma och säga, hur vi vill att den ska tolkas. Gud är inte bara skaparen av allting, han är även den som kommer döma alla en gång.

Det är Guds lag som gäller, den dag vi står inför honom, för att bli dömda. Inte den lag du och jag vill att det ska vara.

Då han, Gud, är den som står bakom allting, så blir det också honom som vi kommer stå till svars inför. Därför är det av yttersta vikt att vi som människor, lär känna den som är alltings upphovsman. Om vi inte känner honom, så kommer vi få en redig chock, den dagen som vi står inför domstolen. Och alla ursäkter i världen, kommer inte räcka till. 

Vi befinner oss på den jord Han har skapat, den är Hans skapelse, vi är Hans skapelse. 
Inte kan väl en tavla säga till konstnären, du har inte gjort mig? Och även om den gjorde det, så skulle konstnären inte instämma i det, utan kalla det dumheter. 
Lika lite kan vi som är skapade av Honom, komma inför Gud, skaparen själv och säga; du har inte gjort oss; eller det är mina regler som jag tolkar saker, som är det som gäller.

Det skulle vara som att gå in i en främmande mans hus och säga, mina regler är det som gäller här. Då får man nog anses ganska så förvirrad om man tror man ska kunna göra detta. 

Här har du hela grunden för bygget. 
- Vi befinner oss på en annan persons ägor.
- Vi behöver acceptera de regler denna ägare har för hur vi 
ska bete oss på Hans ägor. 
. Vi har rätt att vara här, men ägaren har inte gett upp sina 
rättigheter till sina ägor till oss. 
- Vi är bara förvaltare av marken. 
- Vi får så att säga sköta om Hans ägor, tills Han kommer 
hem igen.
- Inte minst, vi har inte skapat oss själva, vi är skapade, inte 
skaparen.

.Vad säger då Bibeln själv, om vem jorden tillhör? 
Säger den någonting alls?
Finns det tecken som visar på att jorden och allt som är på den tillhör Honom, och ingen annan?

5 Mos/Deu 10:12-14
Nu Israel vad är det som Herren, din Gud, fordrar av dig, annat än att du fruktar Herren, din Gud, att du alltid vandrar på Hans vägar och älskar Honom och att du tjänar Herren, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ, 
så att du håller Herrens bud och stadgar, som jag idag giver dig, på det att det må gå dig väl?
Se Herren, din Gud, tillhöra himlarnas himmel, jorden och allt vad därpå är.

Jos 3:13
Så snart då prästerna, som bär Herrens, hela jordens Herres, ark, stå still med sina fötter i Jordans vatten, ska Jordans vatten, det vatten som kommer uppifrån, bli avskuret i sitt lopp, och det ska stå som en samlad hög.

1 Sam 3:7-10
Herren gör fattig, Han gör och rik; han ödmjukar, men Han upphöjer också.
Han upprättar den ringe ur stoftet, ur dyn lyfter Han den fattige upp, ty Han vill låt dem sitta bredvid furstar, och en härlig tron ger Han dem till arvedel. Ty jordens grundfästen är Herrens, och jordkretsen har Han ställt på dem.
Sina frommas fötter bevarar Han, men de ogudaktiga förgörs i mörkret, ty ingen förmår något genom egen kraft.
De som strida mot Herren blir krossade, ovan dem dundrar Han i himmelen; Ja Herren dömer jordens ändar. Men Han giver makt åt sin konung, Han upphöjer sin smordes horn.

1 Krön 29:11
Dig Herre, tillhör storhet och makt, härlighet, glans och majestät, ja, allt vad i himmelen och på jorden är. Ditt o Herre är riket, och Du har upphöjt Dig till huvud över allt.

Ps 24:1-2
Jorden är Herrens och allt vad därpå är, kordens krets och de som bo därpå.
Ty Han är den som har lagt hennes grund på haven, den som på strömmarna berett henne fäste.

Ps 47:7-8
Lovsjung Gud, lovsjung; lovsjung vår Konung, lovsjung.
Ty Gud är Konung över hela jorden; lovsjung Honom med en sång.

Ps 89: 12-13
Din är himmelen, Din är också jorden; Du har grundat jordens krets med allt det som är därpå.
Norr och söder, dem har du skapat.

Ps 95:3-6
Ty Herren är en stor Gud, en stor Konung över alla gudar.
Han har jordens djup i sin hand, och bergens höjder är Hans.
Hans är havet, ty Han har gjort det; och Hans händer har danat det torra:
Kom låt oss tillbedja och nedfalla, låt oss knäböja för vår skapare och Herre.

När det gäller bevisen för att Herren är den verkliga ägaren, så har vi; 
- alla de under Han gjorde genom Mose emot Farao.
- Gud delade röda havet så de kunde gå torrskodda över.
- Manna från himmelen
- Genom drömmen Farao hade, överlevde Egypten och Josefs familj, hungersnöden som gick över landet i sju år.
- Profeten som kom till änkan och oljan och mjölet tog inte slut.
- Noa och båten, innan störtfloden, så hade det inte regnat, men där förändrades det från dagg som vattnat jorden till regn.
- Jona blir kastad överbord, och genast lägger sig stormen.
- Jesus gör två bespisningsunder
- Jesus går på vattnet
- Jesus förvandlar vatten till vin

Denna lista kan göras så mycket längre, så jag väljer ett axplock av allting.

Att jorden och allt på den tillhör Gud, torde vara enkelt att se, likaså att vi bara är dess förvaltare. Den dagen Jesus kommer åter, så återtar Han sin rättmätiga plats, och den dagen har ingen av oss något att säga till om vilka regler eller förordningar som gäller. Då kommer allting underställas Gud själv. Inga protester i världen kommer att lyssnas till.

Så att vi går runt idag, och tror att vi kan ändra lite som vi vill, tolka lite som vi känner för, det är rent och skärt vansinne. 

Det är alltid ägaren över den köpta marken enligt våra regler, som bestämmer vad som ska göras med sagda stycke land. Det är ägaren i huset som sätter upp de regler som gäller i det. 
Sedan att vi idag har politiker som ibland säger, här ska vi dra en väg, vi kör över den som bor där, det spelar väl ingen roll, det är en annan historia. 

Men om vi går runt och tror, att det är en regel som gäller när det gäller Guds egendom, då är vi rent och skärt dumdristiga.

Så ska jag försöka ta mig an den svåra uppgiften med kvinnliga präster. 

Här vill jag börja med att påpeka, att kvinnor är lättare mottagliga för den andliga världen, än män. De hör oftast tidigare än män, vilket även det faktum att det är en övervägande del kvinnor i församlingar och kyrkor, tyder på.

Detta kan ses som en positiv sak, men den är tyvärr inte enbart positiv, då det ju automatiskt blir så att om vi hör in andevärlden lättare, så tar vi kanske inte enbart emot signaler från Gud och den Helige Ande lättare, utan även det Satan säger. Här är Eva i lustgården ett gyllene exempel.

Den som ska stå i Guds tjänst, vem det än är, måste vara lyhörd för Gud, och vad han säger och vill. det måste vara en person som är kalla av Gud själv. All tjänst, när det gäller kyrkor och församlingar, ska vara underordnad Gud. 

Jesus är huvudet för kroppen, och alla under Honom är lemmar i kroppen. En lem kan inte köra sitt eget race, göra sin egen grej. Precis som Jesus när han talade sa; allt vad jag ser min Fader göra, det gör jag. Så ska alla lemmarna i kroppen fungera. Alltså är det första och viktigaste, att den som ska stå i en tjänst eller gåva, är underordnad huvudet.

Detsamma är sant på vilket företag som helst. En person leder, den kanske har några underordnade, och sedan under det arbetarna. Arbetarna kör inte sitt eget race, de lyder de direktiv de har fått uppifrån.

Likadant ska det vara för någon som arbetar i tjänst för Gud. Gud är den högsta ledningen, chefen, Hans ord, Bibeln, är de riktlinjer som ska efterföljas, och sedan är arbetaren, den som är i tjänst, underordnad både Gud och skriften. Arbetaren kan inte säga, jag gillar inte de regler du som är chef satt upp, jag tänker göra som jag vill. 

En arbetare kan inte heller gå in på chefens kontor, titta i den regelbok han satt upp för företaget; stryka ut det den inte vill ha eller skriva dit det den vill ha istället. Gör man det, så går man över sina befogenheter som arbetare. Med en annan term; Om man jobbar på ett skepp och försöker överta Kaptenens roll, så gör man myteri.

Sedan kan Gud själv insätta vem Han än vill, i vilken tjänst Han än behagar. Han har inte anseende till personen. Det handlar inte om man eller kvinna. Fokuset är; är denna person villig att göra det jag säger åt den att göra, är den villig att följa mina regler. En tjänare kan aldrig sätta sig över sin Herre.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar