tisdag 7 november 2017

Faran med Lectio Divina

En fara  med Lectio Divina

Tim Challies 21 maj 2014

Under de senaste åren har en gammal form av bibel läsning och tolkning återuppstått som fått ganska stor genomslagskraft, den är känd som Lectio Divina. Jag uppskattar David Helms kritik av denna metod i sin lilla bok ”Expositional Preaching” (= framställning/utläggning predikan). När andra har, tror jag, komma på nya sätt att kritisera det, går Helm direkt till Bibeln. I huvudsak säger han att Lectio Divina ofta leder oss bort från rätt mening och rätt tillämpning av en text istället för mot den. Låt mig förklara.

I ett av de tidiga kapitlen skriver han om hur predikanter kan orättvist kontextualisera en biblisk text. Predikanter " blir alltmer tilltalade för en subjektiv läsning av den inspirerade texten. Fler och fler bibellärare lär sig att allt som rör deras ande genom deras privata Bibeln läsning måste vara vad Guds Ande vill predika till allmänheten.
Han fortsätter med att säga,
Ett exempel på denna typ av läs-strategi har en lång historia. Den heter Lectio Divina. Denna traditionella Benediktiska praxis med skriftlig tolkning var avsedd att främja gemenskap med Gud och, i mindre utsträckning, bli bekant med Bibeln. Det gynnar en syn på bibliska texter som "det levande ordet" snarare än det ”skrivna ordet” som ska studeras. Traditionella former av denna övning inkluderar fyra steg för privat bibel läsning: läsa, meditera, be och överväga. Du börjar med att tysta ditt hjärta med en enkel läsning av texten. Då mediterar du, kanske på ett enda ord av frasen från texten, och undviker medvetet vad som kan betraktas som ett "analytiskt" tillvägagångssätt. I huvudsak är målet att vänta på Andens ljus så att du kommer fram till mening. Du väntar på att Jesus kommer och kallar. När ordet ges, fortsätter du att be. Bön är trots allt en dialog med Gud. Gud talar genom sitt ord och personen talar genom bön. Så småningom blir denna bön kontemplativ bön, och det ger oss möjlighet att förstå djupare teologiska sanningar.Som Helm säger, låter det här underbart fromt. Det verkar till och med komma med ett starkt skriftligt stöd, i texter som tex. 1 Kor 2:10 som säger: "Dessa saker har Gud uppenbarat för oss genom Anden. För Anden söker allt, till och med Guds djup." Helm ger sin motsats i stort drag först, när han säger:" Lectio Divina förespråkar en metod som är andlig i motsats till systematiskt studerande. Det ersätter utredning med intuition. Det föredrar humör och känslor före metodisk och motiverad förfrågan. Det likställer din ande med den Helige Ande. "
Naturligtvis kommer många att protestera mot den sista meningen, men från Helms perspektiv är slutsatser baserade på inre kontemplation, inte att lita på, samma sätt som slutsatser som bygger på ett nära förhållande till, och studerande av texten.Denna metod har ökat i popularitet de senaste åren, först i privata andaktsövningar och ökande prediko-förberedelser. "Och även där det inte praktiseras med namn, så märks det tydligt ut som att många unga predikanter lärt sig förbereda sig på detta sätt. De får lära sig att läsa Bibeln hängivet, tyst och vänta på den Helige Ande att tala. För du kan vara säker på att vad Gud lägger på våra hjärtan från en text i tystnadens ögonblick, kommer han att använda också i andras liv. Så, förkunna det! Det måste vara inspirerat. '"
Vad är kärnan av detta problem? Det är att metoden leder till subjektiva, snarare än objektiva, slutsatser.När vi stannar det svåra arbetet med att förstå de ord som Anden har gett oss och arbetar uteslutande i andens tankar ", blir vi den slutgiltiga myndigheten om mening. Vi börjar lägga ner "sanningar" och "råd" som är bibliskt ohållbara eller otillåtna. Vi kan göra det av goda skäl, till exempel vår känsla av vårt folks moraliska hälsa eller en genuin önskan att förnya världen vi lever i. Men vi börjar ändå arbeta utanför den ortodoxa doktrinen. Vi förvirrar "så säger Herren" med "så säger jag." Vi ber våra församlingar att lita på oss istället för att lita på Ordet.
Låt mig upprepa den sista raden: "Vi kan be våra församlingar att lita på oss istället för att lita på Ordet." Det kan bara vara den långsiktiga konsekvensen av denna typ av predikning. Naturligtvis har det börjat med pastorn som tilllåtit sig själv lita på sig själv i stället för Ordet.Så här går det till ibland:
Många predikanter - särskilt unga predikanter - går först till texten för egen uppbyggnad eller andlig tillväxt. Detta är ingen dålig inneboende övning, och hängiven predikan är inte i sig en dålig sak. Vi ska vara andligt dömda av och det ska stämma överens med bilden av Kristus i texten. Problemet är att vi lätt blir frestade att hoppa från hu Anden gör intryck på oss angående texten, till hur Anden måste fungera bland vårt folk.
Med andra ord, om vi följer Lectio Divina från personlig hängivenhet till prediko-förberedelse, kanske vi inte predikar texten, men predikar vår tolkning och uppskattning av texten. Vi predikar texten eftersom den påverkat oss, inte texten som den är.Den Helige Ande är utan tvekan trovärdig och kan, mirakulöst, implantera sin avsikt i oss intuitivt. Men kan denna möjlighet helt befria oss från att göra det svåra arbetet med exegesis? Varför skulle han ha inspirerat Skriften i första hand? Är det inte möjligt att Anden arbetar genom både forskning och meditation? Riskerar vi inte att ignorera vad Gud menade i sitt Ord, genom att följa ett sådant subjektivt tillvägagångssätt för tolkning som "inspirerad" predikan”, till favör för att predika vår egen? Förändrar vi inte oss själva till att stämma överens med denna tidsålderns ande (som vi nödvändigtvis är en del av) i stället för till djupet i hans Ord?Detta är då en fara i Lectio Divina, att det kan lära oss att närma sig texten subjektivt och inte objektivt, och att det på så sätt leder till instabila, otillräckliga slutsatser. Även om det verkar förhöja fromhet, kanske det bara tränar oss till att predika dåligt.
(Notera: Helm förutser kritik. Det är viktigt att notera att avvisande av Lectio Divina i personlig studie eller prediko-förberedelse inte är detsamma som att avvisa den Helige Andes roll i predikan och speciellt expositional predikning. evangeliets ord måste vara knutet till Andens arbete för att övertyga synden, förnyelse, omvändelse och tro och tillkomsten av livslång uthållighet". Utställningsförkunnelsen är fortfarande helt beroende av Helige Ande, men på en helt annan sätt.)
https://www.challies.com/articles/a-danger-of-lectio-divina/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar