lördag 4 november 2017

Billy Graham

Billy Graham en blind ledare och en falsk lärare / en varg i kostym


Så mycket material finns att tillgå, och att översätta många av de långa artiklar som finns, skulle bli ett häfte på åtminstone 20 sidor. Så jag väljer att skriva ihop lite själv, och lägger ut adresserna till de engelska original artiklarna underst.


Mycket av det som B G predikade hela tiden från 50-talet och framåt lät sunt, men felaktigheterna fanns där hela tiden. Det ska dock sägas att som överallt, så kan folk bli omvända, om de verkligen söker Gud. För den som söker Gud, ska finna honom. Så en del kan nog mycket väl ha blivit frälsta på ett av hans möten, eller stora korståg.


B G har nått över 200 miljoner människor, och flera miljoner mer har hört honom på radio, eller sett på tv, video m.m. Han har hyllats som ”världens predikant”. Men om nu världen hyllar honom på detta sätt, är han då verkligen en Gudsman?


Bibeln lär oss att de som är i Kristus kommer bli hatade för hans namns skull, (1 Joh 3:13; 2 Tim 3:12; Joh 17:14). Så från perspektivet av hur omtyckt han var/är, är han troligen av världen. Jesus sa detta till sina lärjungar:
Om ni var av världen, skulle världen älska er. Men därför att ni inte är av denna världen, och för att jag har kallat er ut av denna värden, hatar världen er. Joh 15:19


Billy Graham har sagt detta om:


ABORTER
Vi bör acceptera aborter i dessa fall; våldtäkt, incest eller om fara för moderns liv existerar.
Bibeln säger i 2 Mos 20:13 Du skall inte döda/mörda.


SIN FALSKA GUD
Många människor har blivit bedragna av Satan till att tänka att Gud är en hämndfull uppdragsgivare.
Men det som B G kallar djävulskt är i själva verket bibliskt. Gud är en hämndens Gud som är redo att sända alla de som skymfar honom till helvetet. Matt 24:45-51 med betoning på sista versen, Ps 50:21-23
Rom 12:19 Hämnas inte er själva mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen, för det är skrivet; Min är hämnden Jag ska vedergälla det, säger Herren


SITT FALSKA EVANGELIUM
B G Människan har två stora andliga behov, ett är förlåtelse, det andra godhet. Medvetet eller omedvetet så längtar människan efter bägge.
Ordsp 17:11 Upprorsmakaren vill bara det som är ont. 21:10 Den ogudaktigas själ har lust till det onda, hans nästa finner ingen barmhärtighet hos honom.
Rom 3:11-12 Ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud. Nej alla ha de avvikit, allesammans ar blivit odugliga, ingen finns som gör det som är gott, det finns inte en enda.


B G det finns en hunger efter Gud inom oss alla.
Onda män hungrar inte efter Gud. Det finns en ond ande som arbetar i dem, som vi innan vi blev frälsta också hade del av, fursten över luftens härsmakt, den andemakt som är verksam i de ohörsamma Ef 2:2


HANS FALSKA FÖRKUNNELSE OM HELVETET
B G Det enda jag med säkerhet kan säga är att et betyder separation från Gud. Jag predikar inte om ett bokstavligt helvete för jag är inte säker på det. När skriften talar om helvetet så är det förmodligen an illustration av hur fruktansvärt det kommer att bli – inte eld – men någonting värre en törst efter Gud som inte kan släckas.
Skriften är dock inte oklar om helvetet existens eller dess plåga av eld. (Jes 66:24; Mark 9:43-48; Matt 3:12; 5:22; 13:40-42, 49-50; 18:8-9; 25:41; Luk 16: 19-31; Joh 15:6; Upp 14:10; 19:20; 20:10, 14-15; 21:8).
Den rike mannen i Lukas 16:24 Då ropade han och sa; Abraham, förbarma dig över mig och sänd Lasarus att doppa det yttersta av sitt finger i vatten och svalka min tunga, ty jag PLÅGAS SVÅRT I DESSA LÅGOR.


HANS FALSKA TILLÄGG
Ordsp 30:5-6Allt Guds tal är luttrat, Han är en sköld för dem som tar sin tillflykt till Honom. Lägg inte något till Hans ord, för att Han inte ska fastställa att du är en lögnare.
B G Jesus sa till oss att frukta Satan.
Du finner inte det någonstans i Bibeln.


HANS STÄLLNING TILL KATOLICISMEN
Redan tidigt hade han umgänge med katolikerna, han tyckte det var viktigt att de kunde se att han inte hade för avsikt att få katolikerna att lämna sin kyrka. Men det borde ha varit hans målsättning, då katolska läran leder folk till helvetet.
B G Mitt mål var, som jag alltid klargjorde, inte att predika mot katolska trosuppfattningar eller att få människor som redan var engagerade i Kristus inom den katolska kyrkan att konvertera. Det är/var snarare att förkunna evangeliet till alla som aldrig verkligen hade gett sina liv till Kristus.
Detta går emot Guds ord, då det inte finns sanna kristna i katolska kyrkan, lika lite som vi hittar dem hos Jehovas Vittnen eller Mormonerna.


HANS STÄLLNING TILL DET EKUMENISKA
B G Min egen ståndpunkt var att vi skulle vara villiga att arbeta med alla som var villiga att arbeta med oss. Vårt budskap var klart, och om någon med en radikalt annan teologisk syn på något sätt bestämde sig för att gå med i en korståg som proklamerade Kristus som frälsningsväg, var han eller hon den som komprometterade personliga övertygelser, inte vi.


HANS OANSTÄNDIGHET
B G skrev om president Lyndon B Johnson; Även om han på många sätt var en grov och komplex, så älskade han Gud i djupet av sitt hjärta.
Enligt en biografi om L B J så är detta en lögn, då han inte var en gudfruktig man.
B G skrev om Bill Clinton att hans hjärtas inställning var att tjäna Gud.
Ingen som förespråkar dödandet av ofödda barn som Clinton gjorde är inställd på att tjäna Gud och göra Hans vilja.


HANS VÄSENTLIGEHETER
B G följer den gemensamma lögnen; Det finns saker om den kristna tron som är nödvändiga. Det finns andra som är viktiga i varierande grad men som inte har någon betydelse för ens personliga frälsning.
Skriften säger, människn ska inte leva endast av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun Matt 4:4


HYCKLERIET INOM FAMILJEN
Ingen kan fullständigt tjäna Gud om dennes familj är i kaos. Och enligt eget tillägg i bok, så var det totalt kaos hemma när han var iväg och predikade. De fyra barnen skrek och gormade, bråkade svarade tillbaka.


Originalsidan är 17 sidor lång. Många utdrag ur Billy Grahams böcker, givetvis ställda emot vad Bibeln säger.
http://www.atruechurch.info/graham.html


Billy Graham en varg i kostym


Mycket av det han sagt/säger låter sunt, vilket är varför jag anser honom vara en av våra tiders värsta bedragare. Det är summan av det han säger som ger bilden av vilken frukten är i slutändan. Han säger saker som låter så rätt, vilket är varför han kan förvilla så många. Så därför måste man studera allting noga.
B G Alla som kommer till våra möten eller korståg och gör ett avgörande träffar vi efteråt, och hänvisar dem till en lokal kyrka/församling, protestantisk, katolsk eller judisk.
Värt att notera att hjälpa kyrkorna inkluderar att hänvisa till såna som är kätterska.


Enligt dokumentationen i Cathy Burns bok, Billy Graham och His Friends (och hans vänner): A Hidden Agenda = en dold agenda (med över 4000 fotnot referenser på Graham och hans "korståg"), har Graham haft präster och nunnor i publiken på sina korståg. Om du inte förstår varför detta är udda, av alla de katoliker som jag har träffat, skulle inte en enda sätta sin fot i en verklig evangelisk kyrka, så varför är de på Grahams evenemang? Vid 1973 fanns nunnor i Grahams kör, och i vissa fall har Graham haft katolska biskopar på scenen med sig för att "välsigna" publiken under predikan!
Graham har trott, åtminstone under de senaste 60 åren, och sannolikt hela sitt liv, att katolicismen är en del av kristendomen, och att alla katoliker är frälsta. Förutom Grahams stöd till Roms kätterska lärdomar, efter att man förmodligen blivit "frälst", sänder han dem direkt villigt tillbaka till katolska kyrkor (där de kommer att bli korrumperade med kätteri) eller judiska tabernakel (där de kommer undervisas om att Kristus bara var en upprorisk man), och de kommer inte att få ordentlig undervisning och uppbyggnad från Bibeln.


B G Jag tror att något händer vid ett barns dop, särskilt om föräldrarna är kristna och lär sina barn kristna sanningar från barndomen. Vi kan inte fullt ut förstå Guds mysterier. Men jag tror att ett mirakel kan hända i dessa barn så att de regenereras, det vill säga blir kristna genom spädbarnsdop. Om du vill kalla det dop-regenerationen, så är det ok för min del.
Detta var vad jag menade med att säga att han skulle kan predika budskapet, ”frälst av nåd” men han tror inte på det. Det betyder att han tror att människor kommer till Jesus Kristus genom ett annat sätt än omvändelse och tro.


I sina intervjuer börjar B G ofta sin mening med "Jag tänker", istället för att börja med "Bibeln säger", eftersom Grahams version av Gud inte kommer från Bibeln. Grahams version av Gud kommer från hans eget sinne; att forma sin "gud" till sin egen bild. Graham gör en "gud" av avgudadyrkan, där han skapar en gud utifrån sin fantasi, en som skapas efter hans egna preferenser, och tillber den istället för den sanna levande Guden i Bibeln. I ett nötskal vänder han sig till folket och säger: "Du har svårt att acceptera den bibliska guden, så låt mig om-designa honom lite så att han blir bekvämare för dig." Graham har vänt sig till sin egen hedniska gud och leder miljoner till den eldens sjö som han inte tror på.


I en intervju med David Frost fick B G frågan; Varför är Islam den snabat växande religionen i världen?
B G svarade: Den enorma disciplin som de har i islam i den meningen att det finns en dom om du gör fel, och det finns ett enormt hopp om som människor har om de tillhör Islam. Antag att du dör på slagfältet medans du kämpar för islam, de löften de ger dig för de första tusen åren kan få någon ung man att säga, "Jag tror det är vad jag skulle vilja ha." De har så många saker. Och jag tror att Islam är missförstått också, för Mohammed hade stor respekt för Jesus, och han kallade Jesus den största profeten utom han själv. Och jag tror att vi är närmare islam än vi verkligen tror att vi är.


B G sa i en intervju med Robert Schuller; Jag tror att alla som älskar Kristus, eller känner Kristus, vare sig de är medvetna om det eller ej, är medlemmar i Kristi kropp. Och det är vad Gud gör idag, han kallar människor ut ur världen för sitt namn. Oavsett om de kommer från den muslimska världen, eller den Buddistiska världen eller den kristna världen eller den icke-troende världen, så är de medlemmar av Kristi kropp, eftersom de har blivit kallade av Gud. De kanske inte ens känner till namnet Jesus, men de vet i sitt hjärta att de behöver något som de inte har, och de vänder sig till det enda ljus som de har, och jag tror att de är frälsta och kommer att vara med oss i himlen.
Robert Schuller´s svar på detta var. Detta är fantastiskt! Jag blir så lycklig att höra dig säga detta! Guds nåd når vida kring!


När Billy Graham säger att alla automatiskt kommer komma till himlen på internationell television, ser de icke troende tittarna det och säger "Oh! Jag kommer till himlen oavsett vad jag gör. Jag kan fortsätta ljuga, stjäla, håna, dricka, etc , och Gud kommer fortfarande ta mig till himlen eftersom han älskar mig och jag är så speciell. " * klick, byte av kanal * Billy Graham är på väg direkt till eldens sjö, och han drar MILJONER falska frälsta med sig.


Även denna artikel är lång 12 sidor
http://www.creationliberty.com/articles/graham.php
Båda dessa berör många punkter som är identiska, och de tar upp vad skriften säger, även om jag i den senare valt att inta ta med det. Men sammantaget borde det ge en något så när klar bild på att Billy Graham inte var en sund predikant, utan snarare en falsk lärare och evangelist. 

1 kommentar:

  1. Det er ytterst tragisk at en av våre største evangelister i vår tid på denne måten blir klassifisert som bedrager og nærmest en motarbeider av evangeliet. Dette gjør at jeg ikke har tillit til denne siden. Her må de ansvarlige skjrpe seg så de ikke kaster barnet ut med badevannet. Dette er meget alvorlig.

    SvaraRadera